Missie

BureauMB in het kort

BureauMB is een ervaren onderzoeksbureau voor het hervinden van vitaliteit. Het hervinden van vitaliteit is geen gemakkelijke opgave in deze tijd, omdat sterke impulsen en gevoelens als bedreigend worden ervaren. Mensen zoeken steeds vaker naar verschillende manieren om het te beteugelen, zelfs te verbieden. Verbod is één van de oorzaken die de vitaliteit in ons dempt. We ontwikkelen steeds sterker een angstige afkeer van iets wat ondertussen altijd in ons is blijven aantrekken.

In die zin kunnen we veel van dieren leren. De grotkunst van Lascaux was een eerste uiting van verliefdheid van de mens op het niets uitziende vitaliteit van het dier. Het was een ‘gesublimeerde’ vorm van transgressie en de mens verheerlijkte via kunst een dierlijke transgressie waar hij zelf voor terugschrikte. Deze verheerlijking was ook verbonden met een schuldgevoel dat de mens tegen het dier had omdat hij het in functie van zelfbehoud had gedood. Voor het gedode dier werd een monument opgericht waarin de mens kon getuigen van een ‘erotische vitaliteit’ die elke kleinzielige bezorgdheid om het loutere overleven kon beschamen.

Om vitaliteit weer optimaal te kunnen ontplooien moeten we grenzen in onszelf overschrijden. Als onafhankelijk bureau willen wij hierin graag een rol spelen.

Het zit in het bloed

Eigen onderzoek in het veld vormt een belangrijke bron voor kennisopbouw. Voor elk vraagstuk zijn verschillende expertises nodig. BureauMB heeft een breed netwerk over de jaren verzameld. Tussen 2011-2022 heeft Bureau MB met 160 freelancers gewerkt, verdeeld over 55 locaties, die geheel volgens eigen methoden werken.

BureauMB heeft als missie om onderzoek uit te voeren en adviezen uit te brengen, die bijdragen aan een goede ontwikkeling van vitaliteit in Nederland en daarbuiten. Passend bij onze missie, visie, kernwaarden en de aard van ons werk willen we als bureau maatschappelijk creatief ondernemen: het zit in het bloed.

Verandering

De wereld verandert, en daarmee ook de maatschappelijke opgaven en inhoud van ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen van ons gedrag. We zijn daarom steeds in ontwikkeling en werken voortdurend aan verbreding en innovatie. Met de juiste strategie helpen we graag met het vinden van de juiste richting in een steeds complexe en snel veranderende omgeving.


BureauMB in brief

BureauMB is an experienced research bureau for regaining vitality. Recovering vitality is no easy task these days, because strong impulses and feelings are perceived as threatening. People increasingly look for different ways to curb it, even ban it. Prohibition is one of the causes that dampens the vitality in us. We develop an ever stronger fearful aversion to something that has always been attracted to us.

In this sense, we can learn a lot from animals. The cave art of Lascaux was the first expression of man’s infatuation with the nothingness of animal vitality. It was a ‘sublimated’ form of transgression, and man glorified through art an animal transgression that he himself was afraid of. This glorification was also linked to a feeling of guilt that man had towards the animal because he had killed it for self-preservation. A monument was erected for the slain animal in which man could bear witness to an ‘erotic vitality’ that could put to shame any petty concern for mere survival.

In order to be able to develop vitality optimally again, we must transgress boundaries within ourselves. As an independent agency, we want to play a role in this.

It’s in our blood

Our own research in the field is an important source of knowledge. Each issue requires different expertise. Over the years, Bureau MB has built up a broad network. Between 2011 and 2022, BureauMB worked with 160 freelancers spread over 55 locations, all using their own methods.

BureauMB’s mission is to conduct research and provide advice that contributes to the development of vitality in the Netherlands and beyond. In keeping with our mission, vision, core values and the nature of our work, as an agency we want to be socially creative: it’s in our blood.

Change

The world is changing, and with it the social issues and content of our work. Think, for example, of the changes in our behaviour. We are therefore constantly developing and working on broadening and innovating. With the right strategy, we help you find the right direction in an increasingly complex and rapidly changing environment.