Missie

Samenwerk in het kort

Samenwerk is een collectief en organisatie tussen initiatiefnemer Martin Brandsma en verschillende klapeksters. Samenwerk draagt bij aan relevante projecten, activiteiten en presentaties in binnen- en buitenland, daar waar de markt dit (nog) niet doet.

Een belangrijke peiler voor Samenwerk is het hervinden van vitaliteit. Het herpakken van vitaliteit is geen gemakkelijke opgave in deze tijd, omdat sterke impulsen en gevoelens als bedreigend worden ervaren. Mensen zoeken steeds vaker naar verschillende manieren om het te beteugelen, zelfs te verbieden. Verbod is één van de oorzaken die de vitaliteit in ons dempt. We ontwikkelen steeds sterker een angstige afkeer van iets wat ondertussen altijd in ons is blijven aantrekken.

In die zin kunnen we veel van dieren leren. De grotkunst van Lascaux was een eerste uiting van verliefdheid van de mens op het niets uitziende vitaliteit van het dier. Het was een ‘gesublimeerde’ vorm van transgressie en de mens verheerlijkte via kunst een dierlijke transgressie waar hij zelf voor terugschrikte. Deze verheerlijking was ook verbonden met een schuldgevoel dat de mens tegen het dier had omdat hij het in functie van zelfbehoud had gedood. Voor het gedode dier werd een monument opgericht waarin de mens kon getuigen van een ‘erotische vitaliteit’ die elke kleinzielige bezorgdheid om het loutere overleven kon beschamen.

Om vitaliteit weer optimaal te kunnen ontplooien moeten we grenzen in onszelf overschrijden. Als onafhankelijk collectief willen wij hierin graag een rol spelen.

Het zit in het bloed

Eigen onderzoek in het veld vormt een belangrijke bron voor kennisopbouw. Voor elk vraagstuk zijn verschillende expertises nodig. Samenwerk heeft een breed netwerk over de jaren verzameld. Tussen 2011-2022 heeft Samenwerk met 160 freelancers gewerkt, verdeeld over 55 locaties, die geheel volgens eigen methoden werken.

Samenwerk heeft als missie om activiteiten uit te voeren die bijdragen aan een goede ontwikkeling van vitaliteit in Nederland en daarbuiten. Passend bij onze missie, kernwaarden en de aard van ons werk willen we maatschappelijk creatief ondernemen: het zit in het bloed.

Verandering

De wereld verandert, en daarmee ook de maatschappelijke opgaven en inhoud van ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen van ons gedrag. We zijn daarom steeds in ontwikkeling en werken voortdurend aan verbreding en innovatie. Met de juiste strategie helpen we graag met het vinden van de juiste richting in een steeds complexe en snel veranderende omgeving.


Samenwerk in brief

Samenwerk is a collective and organization between initiator Martin Brandsma and several clapboarders. Samenwerk contributes to relevant projects, activities and presentations at home and abroad, where the market does not (yet).

An important pillar for Samenwerk is regaining vitality. Regaining vitality is no easy task in this day and age, as strong impulses and feelings are perceived as threatening. People increasingly look for different ways to curb, even prohibit. Prohibition is one of the causes that dampens the vitality in us. We increasingly develop a fearful aversion to something that has meanwhile always continued to attract in us.

In this sense, we can learn a lot from animals. The cave art of Lascaux was a first expression of man’s infatuation with the nothing-looking vitality of the animal. It was a “sublimated” form of transgression, and man glorified through art an animal transgression that he himself shrank from. This glorification was also linked to a guilt man felt against the animal for killing it as a function of self-preservation. A monument was erected to the slain animal in which man could bear witness to an “erotic vitality” that could shame any petty concern for mere survival.

In order for vitality to unfold optimally again, we must cross boundaries within ourselves. As an independent collective, we would like to play a role in this.

It’s in the blood

Our own research in the field is an important source for building knowledge. Each issue requires different areas of expertise. Samenwerk has collected a broad network over the years. Between 2011-2022, Samenwerk has worked with 160 freelancers across 55 locations, working entirely according to its own methods.

Samenwerk’s mission is to carry out activities that contribute to the proper development of vitality in the Netherlands and abroad. Matching our mission, core values and the nature of our work, we want to do socially creative business: it’s in our blood.

Change

The world is changing, and with it the social tasks and content of our work. Consider, for example, the changes in our behavior. We are therefore constantly developing and working to broaden and innovate. With the right strategy, we like to help find the right direction in an ever complex and rapidly changing environment.